BUILD BRIDGES – NOT FENCES. March-June 2019.

Published on: Category:

#BUILDBRIDGESNOTFENCES project is a Polish-Ukrainian-Roma Workshop of Film and Journalistic Reportage, complemented by series of media literacy trainings for educators who work with minority group students,
with particular emphasis on teaching multiculturalism via media.

The program BUILD BRIDGES  – NOT FENCES  consists of:

a) complex series of practical journalistic&film workshops directed to Polish, Roma and Ukrainian students living in Radom and its suburbs

b) series of innovative media literacy trainings for educators working with minority group students.

The main focus of both training parts would be to teach multiculturalism via contemporary media, make all participants gain knowledge and improve their media literacy skills, integrate and implement modern media curricula at local schools and communities in the region, raise awareness about minority groups in Poland, help minorities to empower and integrate with the local community. By working under the supervision of experienced media literacy specialists, psychologists, media practitioners and trainers, human rights advocates, social activists and inspirational leaders, both from Poland and abroad, including Alumni, lecturers and guest speakers– all projects participants (students and educators) will create valuable media content (students will prepare 4 reportages) and contribute to media literacy activities (teachers will work on innovative school media literacy initiatives: teaching multiculturalism through media). As a result the target audience will play an active role in cultural and civic life of the Radom community.

Detailed description of the project here

BUILD BRIDGES NOT FENCES. Marzec -Maj 2019

#BUILDBRIDGESNOTFENCES” projekt to Polsko-Ukraińsko-Romskie warsztaty reportażu filmowego i dziennikarskiego, uzupełnione serią szkoleń z zakresu umiejętności korzystania z mediów dla nauczycieli pracujących z nastolatkami należącymi do grup mniejszościowych, ze szczególnym naciskiem na nauczanie o wielokulturowości właśnie poprzez media.

Program BUILD BRIDGES – NOT FENCES składa się z dwóch częsci:

a)   złożonego cyklu praktycznych warsztatów dziennikarskich i filmowych skierowanych do uczniów polskich, romskich i ukraińskich mieszkających w Radomiu

b)    cyklu innowacyjnych szkoleń z zakresu umiejętności korzystania z mediów dla nauczycieli pracujących z uczniami należącymi do mniejszości narodowych.

 Głównym celem obu części będzie pogłębianie wiedzy na temat  wielokulturowości za pośrednictwem współczesnych mediów,  budowanie umiejętności korzystania z mediów, wdrażanie nowoczesnych programów nauczania z uwzględnieniem edukacji medialnej. Cel nadrzędny to podnoszenie i umacnianie świadomości grup mniejszościowych, a w konsekwencji  pełniejsza integracja  z lokalną społecznością .

Pracując pod okiem  doświadczonych specjalistów ds. mediów, psychologów, praktyków i trenerów mediów, obrońców praw człowieka, działaczy społecznych i inspirujących liderów, zarówno z Polski, jak i zagranicy, w tym z Alumni, wykładowców i zaproszonych gości – uczestnicy projektów (uczniowie  i pedagodzy) stworzą cenne treści medialne (uczniowie przygotują 4 reportaże) i przyczynią się do działań związanych z umiejętnością korzystania z mediów (nauczyciele będą pracować nad innowacyjnymi szkolnymi inicjatywami w zakresie umiejętności korzystania z mediów; nauczaniem wielokulturowości za pośrednictwem mediów). W rezultacie docelowi odbiorcy odegrają aktywną rolę w życiu kulturalnym i obywatelskim społeczności radomskiej. Organizując ten projekt i zachęcając uczniów  do pracy w zespołach międzykulturowych, planujemy zbudować sieć kontaktów i poprawić wzajemne zrozumienie między polskimi, romskimi i ukraińskimi nastolatkami z naszego regionu.