American Corner Wrocław LibraryLibrary card is free of charge and is required to check out materials from the library and to use the Internet. To obtain a library card you are asked to present any identification card.

Borrowers may check out 5 books at the same time for a period of 1 month.

Borrowers are responsible for all items borrowed on the card and must return them to American Corner Wrocław Library at the specified dates. The payment for any lost item should be made in the Library.

Borrowers have the right to renew their library books unless it has not been reserved by another person. Renewals may be requested via e-mail, by telephone, or in person.

 

Regulamin Biblioteki American Corner Wrocław

REGULAMIN
AMERYKAŃSKIEGO CENTRUM INFORMACJI I KULTURY
„AMERICAN CORNER”
DOLNOŚLĄSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. TADEUSZA MIKULSKIEGO
WE WROCŁAWIU

§ 1
1. Z Amerykańskiego Centrum Informacji i Kultury „American Corner” Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, zwanego dalej American Corner, mają prawo korzystać wszyscy zainteresowani.
2. Korzystanie z kolekcji i usług American Corner jest bezpłatne.
§ 2
1. Warunkiem korzystania ze zbiorów i usług American Corner jest zarejestrowanie się każdego czytelnika w punkcie “Zapis Centralny” znajdującym się na parterze biblioteki.
2.W celu dokonania zapisu do American Corner pełnoletni czytelnik:
a/ posiadający obywatelstwo polskie powinien okazać dowód osobisty lub inny ważny dokument ze zdjęciem, w którym zamieszczono dane w postaci adresu stałego zameldowania, numeru PESEL, a także podpisać zobowiązanie do przestrzegania postanowień regulaminów obowiązujących w poszczególnych działach Biblioteki;
b/ będący cudzoziemcem powinien okazać dowód osobisty lub inny ważny dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość, obywatelstwo oraz złożyć pisemne oświadczenie o stałym adresie zameldowania, a także podpisać zobowiązanie do przestrzegania postanowień regulaminów obowiązujących w poszczególnych działach Biblioteki.
3. Osoby niepełnoletnie mogą zapisać się do Biblioteki za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego oraz po przedłożeniu:
a/ w przypadku niepełnoletniego w wieku szkolnym – legitymacji szkolnej,
b/ w przypadku niepełnoletniego w wieku przedszkolnym – pisemnego oświadczenia przedstawiciela ustawowego o danych osobowych niepełnoletniego.
4. Po zarejestrowaniu się każdy czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną, która upoważnia do korzystania ze zbiorów i usług wszystkich agend biblioteki .
5.Czytelnik obowiązany jest powiadamiać bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania i innych danych przekazanych w trakcie rejestracji.
§ 3
1. Korzystający z American Corner obowiązkowo pozostawia wierzchnie okrycie, teczkę lub torbę w szatni. Korzystanie z szatni jest bezpłatne.
2. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania środków odurzających, spożywania posiłków, używania telefonów komórkowych oraz wprowadzania zwierząt.
§ 4
W American Corner znajdują się wyodrębnione i specjalnie oznaczone zbiory przeznaczone do wypożyczania na zewnątrz oraz do udostępniania na miejscu.
§ 5
W celu skorzystania ze zbiorów udostępnianych na miejscu czytelnik pozostawia u dyżurującego bibliotekarza kartę biblioteczną i wpisuje się do rejestru odwiedzin.
Czytelnik może samodzielnie wybierać książki, czasopisma i materiały audiowizualne. Po ich wykorzystaniu należy zwrócić je bibliotekarzowi.
§ 6
W American Corner jednorazowo można wypożyczyć 5 jednostek. Jednostką publikacji książkowej jest jeden tom (wolumin), natomiast jednostką zbiorów audiowizualnych jest komplet płyt lub kaset składających się na dany tytuł.
Książki, kasety, CD i Playaway są wypożyczane na okres 1 miesiąca. Filmy DVD wypożyczane są na okres 7 dni.
3.American Corner może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych książek, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
4.Czytelnik może korzystać z rezerwacji zbiorów bibliotecznych.
§ 7
1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania zbiorów będących własnością American Corner. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych odpowiada czytelnik. Wysokość opłaty z tego tytułu została określona w Zarządzeniu dyrektora DBP.
3. Opłata za zniszczenie kodu paskowego wynosi 5 zł.
4. Jeżeli czytelnik, mimo wysyłanych upomnień, odmawia zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.
§ 8
Za przetrzymywanie książek, kaset oraz CD ponad termin ustalony w § 6 ust. 2 pobierane są opłaty w kwocie 0,15 zł od każdego wypożyczonej jednostki za każdy dzień zwłoki po terminie zwrotu.
Za przetrzymanie filmów DVD i Playaway ponad termin ustawowy w § 6 pkt 2 pobierane są opłaty w kwocie 3 zł od każdej wypożyczonej jednostki za każdy dzień zwłoki po terminie zwrotu.
Jeżeli termin zwrotu wypożyczonych zbiorów przypada na dzień zamknięcia Biblioteki, to użytkownik ma obowiązek oddania zbiorów pierwszego dnia pracy American Corner następującego po tym terminie. Każdy kolejny dzień z pominięciem dni zamknięcia American Corner, wliczany jest do opłaty karnej.
Jeżeli łączna wielkość kary z tytułu przetrzymania wszystkich wypożyczonych publikacji bibliotecznych ponad ustalony termin przekroczy 10, zł – nastąpi blokada konta czytelnika.
§ 9
1. Wszelkie wpłaty od czytelników przyjmowane są w punkcie “Zapis Centralny” zlokalizowanym na parterze Biblioteki, w dniach poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 10,30 – 18,30, w środy i soboty w godz. 10,30 – 15.30.
§ 10
Czytelnicy mogą być pozbawieni prawa korzystania z Biblioteki, jeżeli:
– nie przestrzegają zasad wyrażonych w regulaminach Biblioteki,
– nie respektują norm i zasad zachowania obowiązujących w miejscach publicznych w sposób uwłaczający godności osobistej pracowników i użytkowników biblioteki bądź ograniczający ich prawo do swobodnego korzystania z usług Biblioteki lub realizowania obowiązków zawodowych,
– nie zachowują elementarnych zasad higieny osobistej,
– swoim zachowaniem stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia innych użytkowników oraz pracowników biblioteki.
Decyzję w tej prawie podejmuje Dyrektor Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. T. Mikulskiego we Wrocławiu.
Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, Wrocław.
Wrocław, 30 grudnia 2013 r.